Stowarzyszenie Serdeczni

Organizacja Pożytku Publicznego

Statut

Tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia „Serdeczni” z siedzibą w Tarnowskich Górach aktualny na dzień 7 czerwca 2013 roku

 

STATUT

STOWARZYSZENIA „SERDECZNI”

 

ROZDZIAŁ I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

Stowarzyszenie „Serdeczni”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, realizującym niezarobkowe cele wskazane w niniejszym Statucie.

 

§ 2.

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j.: Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn. zmianami) oraz niniejszego Statutu. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 

§ 3.

Stowarzyszenie może działać jako organizacja pożytku publicznego, o której mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) po podjęciu w tym zakresie uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków bezwzględną większością głosów oraz po uzyskaniu stosownego wpisu w prowadzonym dla niego rejestrze, na zasadach określonych w przepisach szczególnych. Od tej chwili do działalności Stowarzyszenia mają także zastosowanie przepisy ustawy, o której mowa w zdaniu poprzednim.

 

§ 4.

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Tarnowskie Góry.

2. Teren działania Stowarzyszenia obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 5.

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§ 6.

 

1. Działanie Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

2. Do prowadzenia swoich spraw oraz do realizacji celów Stowarzyszenia określonych niniejszym Statutem może ono zatrudniać pracowników. Zatrudnienie pracowników, o których mowa w zdaniu poprzednim, może następować jedynie w granicach określonych dla organizacji pożytku publicznego ustalonych ustawą, o której mowa w § 3 niniejszego Statutu.

 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

 

§ 7.

1. Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz dzieci i młodzieży specjalnej troski, aż do późnej starości, zwana dalej „celem statutowym Stowarzyszenia”. Cel statutowy  Stowarzyszenia realizuje ono poprzez:

a) pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w wyrównywaniu ich szans w społeczeństwie, w szczególności poprzez udzielanie im pomocy rehabilitacyjnej, medycznej oraz innej specjalistycznej - zdrowotnej, lub ułatwianie im dostępu do tych usług, 

b) ochronę i promocję ich zdrowia,

c) wspieranie ich nauki, edukacji i wychowania oraz udzielanie pomocy w tych dziedzinach ich rodzinom,

d) rozpowszechnianie wśród tych osób kultury, sztuki i poczucia ochrony dóbr kultury i tradycji oraz rozwój ich uzdolnień artystycznych,

e) upowszechnianie wśród nich krajoznawstwa oraz organizowanie ich wypoczynku,

f) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród tych osób,

g) udzielanie im, i ich rodzinom, pomocy społecznej (socjalno – bytowej),

h) organizowanie działalności charytatywnej na rzecz tych osób,

i) działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie i finansowo inne organizacje i podmioty, powołane dla realizacji celów określonych w ppkt a) – h),

j) wspieranie rodziny oraz wykonywanie pieczy zastępczej, jak i działalność w zakresie pomocy społecznej.

2.    Stowarzyszenie realizując działania, o których mowa w pkt 1, prowadzi odpłatną działalność statutową w zakresie:

a. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),

b. pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z),

c. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),

d. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),

e. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),

f. działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),

g. działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A),

h. praktyka pielęgniarek i położnych (PKD 86.90.C),

i. działalność paramedyczna (PKD 86.90.D),

j. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),

k. pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (PKD 87.20.Z),

l. pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 87.30.Z),

m. pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87.90.Z),

n. pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i odób niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z),

o. opieka dzienna nad dziećmi (PKD 88.91.Z),

p. pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z),

q. pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z),

a także nieodpłatną działalność statutową w zakresie:

r. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),

s. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),

t. pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),

u. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),

v. działalność prawnicza (PKD 69.10.Z),

w. działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),

x. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),

y. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),

z. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),

aa. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),

ab. działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),

ac. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 82.99.Z),

ad artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z),

ae. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),

af. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z).

 

§ 8.

W zakresie realizacji celu statutowego Stowarzyszenia współpracuje ono z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o podobnym celu działania, a także może być członkiem takich organizacji.

§ 8a.

                                        1.    Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, którymi są oddziały i koła. Stowarzyszenie może tworzyć wiele oddziałów i kół.

                                        2.    Oddział powołuje się uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków podjętą większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania. Oddział posługuje się nazwą własną, nadaną mu uchwałą, o której mowa w zdaniu poprzednim.

                                        3.    Siedzibą oddziału jest siedziba Stowarzyszenia.

                                        4.    Pracą oddziału kieruje Zarząd oddziału, w którego skład może wchodzić od 2 (dwóch) do 4 (czterech) osób, które wybierają spośród siebie Dyrektora i jego Zastępcę. Dyrektorem może zostać jedynie członek Zarządu Stowarzyszenia. Kadencja Zarządu oddziału trwa tyle samo, ile sprawowanie przez Dyrektora funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia. Pierwszy Zarząd oddziału, w tym Dyrektora, powołuje się uchwałą o powołaniu oddziału, każdy kolejny zaś łącznie z uchwałą o powołaniu członków Zarządu Stowarzyszenia.

                                        5.    Uchwałę o powołaniu koła podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania. Każde koło posługuje się nazwą składającą się z nazwy własnej właściwego, nadrzędnego nad nim oddziału, z dopiskiem „Koło w (…)”.

                                        6.    Pracą koła kieruje Zarząd koła, w którego skład może wchodzić od 2 (dwóch) do 4 (czterech) osób, z których jednej powierza się pełnienie funkcji Kierownika koła. Kierownika koła, którym może zostać jedynie członek zwyczajny Stowarzyszenia, powołuje się uchwałą o powołaniu koła. Pozostałych członków Zarządu koła powołuje Zarząd właściwego, nadrzędnego nad nim oddziału.

 

                                        7.    Koła podlegają organizacyjnie właściwemu, nadrzędnemu nad nimi oddziałowi.

 

§ 9.

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. Po przekształceniu Stowarzyszenia w organizację pożytku publicznego, w trybie § 3 niniejszego Statutu, może ono prowadzić działalność gospodarczą tylko w rozmiarach określonych dla organizacji pożytku publicznego, w zakresie określonym przez ustawę, o której mowa we wspomnianym paragrafie.

 

ROZDZIAŁ III.

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA. ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 10.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) członków zwyczajnych,

b) członków wspierających,

c) członków honorowych.

 

§ 11.

Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel polski, który złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęty uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

 

§ 12.

Członek zwyczajny ma prawo:

a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

b) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu Członków,

c) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,

d) korzystać z pomocy Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 16.

 

§ 13.

Członek zwyczajny ma obowiązek:

a) przestrzegania postanowień niniejszego Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz innych jego aktów  wewnętrznych,

b) czynnego uczestnictwa w realizacji celu statutowego Stowarzyszenia,

c) regularnego opłacania składek członkowskich.

 

§ 14.

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje swoją pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej.

2. Członek wspierający posiada prawa określone w § 12 pkt c) i d) niniejszego Statutu oraz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym. Członek wspierający – osoba prawna – działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela, składającego pisemne upoważnienie.

 

§ 15.

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celu statutowego Stowarzyszenia.

2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 16.

Zabrania się:

a)  udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków jego organów wybieralnych, pracowników lub osób, z którymi członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów wybieralnych lub jego pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, bądź w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo z którymi są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów wybieralnych, pracowników lub osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów wybieralnych, pracowników lub osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) dokonywania przez Stowarzyszenie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów wybieralnych, pracownicy lub osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§ 17.

Cudzoziemcy mogą być członkami Stowarzyszenia na zasadach określonych w powyższych postanowieniach Statutu.

 

§ 18.

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,

b) skreślenia z listy członków Stowarzyszenia przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu nie opłacania składek członkowskich przez okres co najmniej 1 roku, po uprzednim pisemnym upomnieniu,

c) wykluczenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z powodu nie przestrzegania przez członka Stowarzyszenia postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz innych jego aktów wewnętrznych, bądź działania na szkodę Stowarzyszenia i jego członków,

d) utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu,

e) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną.

 

ROZDZIAŁ IV.

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§ 19.

Władzami (organami) Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie Członków

b) Zarząd Stowarzyszenia

c) Komisja Rewizyjna.

Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od Zarządu Stowarzyszenia, któremu nie podlega w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej, czy też sprawowania nadzoru.

 

§ 20.

1. Kadencja władz wybieralnych Stowarzyszenia, o których mowa w § 19 pkt b) i c) niniejszego Statutu, trwa 4 (cztery) lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej w tym przedmiocie.

2. W przypadku zmniejszenia się składu osobowego władz wybieralnych Stowarzyszenia w trakcie trwania ich kadencji, uzupełnienie ich składu następuje przez kooptację. Kooptacji dokonują pozostali członkowie danego organu, którego skład uległ zmniejszeniu, przy czym w tym trybie można powołać nie więcej niż połowę jego składu.

 

§ 21.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia, w braku odmiennego postanowienia niniejszego Statutu, zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków danego organu, uprawnionych do głosowania.

 

§ 22.

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków, które może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

2. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia, przy czym Zwyczajne jest zwoływane raz na rok jako zgromadzenie sprawozdawcze, a raz na dwa lata jako zgromadzenie sprawozdawczo – wyborcze, a Nadzwyczajne za każdym razem na żądanie Komisji Rewizyjnej, pisemny wniosek co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) członków zwyczajnych, najpóźniej w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty zgłoszenia żądania lub wniosku Zarządowi Stowarzyszenia, lub z jego własnej inicjatywy. O zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków, jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia pisemnie, telefonicznie lub w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej na 14 (czternastu) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków.

3. Walne Zgromadzenie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane, przy czym nowe sprawy można przyjąć pod jego obrady na wniosek członka Stowarzyszenia zgłoszony najpóźniej przed rozpoczęciem obrad, ale tylko po uprzednim podjęciu przez to zgromadzenie uchwały w przedmiocie poddania tej sprawy obradom.

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zwołanego w pierwszym terminie są prawomocne przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a zwołanego w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania. Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje jeden głos.

5.Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

a) uchwalanie głównych kierunków realizacji celu statutowego Stowarzyszenia i zasad jego finansowania, w tym przyznawanie uprawnień Zarządowi Stowarzyszenie do dysponowania majątkiem Stowarzyszenia,

b) uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia,

c) podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującym, Zarządowi Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,

d) wybór i odwołanie członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,

e) ustalanie wysokości składek członkowskich,

f) nadawanie godności członka honorowego,

g) podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia,

h) podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Stowarzyszenia w organizacjach, o których mowa w § 8 niniejszego Statutu,

i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia oraz skarg członków Stowarzyszenia na jego działalność,

j) rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia oraz przekazanych do jego kompetencji postanowieniami niniejszego Statutu.

 

§ 23.

1. Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Członków. Do członków Zarządu stosuje się przepisy art. 20 ust 1. pkt 4  ustawy, o której mowa w § 3 niniejszego Statutu.

2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z co najmniej 4 (czterech) członków, którzy wybierają spośród siebie Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika, przy czym dozwolone jest tylko łączenie funkcji Wiceprezesa z funkcją Sekretarza lub Skarbnika.

3. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia zwoływane są przez Prezesa w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej, niż co dwa miesiące.

4. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

a) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających,

b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

c) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i uchwalanie bieżących planów tej działalności,

d) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

e) sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz innych sprawozdań wymaganych przepisami szczególnymi, lub zlecanie ich wykonania,

f) dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przekazanych mu przez Walne Zgromadzenie Członków,

g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków.

5. Od uchwał Zarządu Stowarzyszenia każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków złożone na piśmie najpóźniej na 7 (siedem) dni przed terminem zgromadzenia. Uchwała Walnego zgromadzenia Członków w tym zakresie jest ostateczna.

6. W terminie określonym w pkt 5 członkowie Stowarzyszenia mogą składać pisemne skargi na działalność Zarządu Stowarzyszenia.

 

§ 24.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 (trzech) członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego. Do członków Komisji Rewizyjnej stosuje się przepisy art. 20 ust 1. pkt 4  ustawy, o której mowa w § 3 niniejszego Statutu.

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b) występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontrolnych i z żądaniami wyjaśnień,

c) wnioskowanie o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków,

d) składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań ze swej działalności oraz występowanie do niego z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Stowarzyszenia.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

 

ROZDZIAŁ V.

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 

§ 25.

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.

        2. Na fundusze składają się:

  • wpływy ze składek członkowskich,
  • dotacje, darowizny, spadki i zapisy,
  • dochody z własnej działalności Stowarzyszenia, w tym z działalności gospodarczej Stowarzyszenia, prowadzonej zgodnie z postanowieniami § 9 niniejszego Statutu,
  • dochody z majątku Stowarzyszenia,
  • wpływy z ofiarności publicznej.

3.  Stowarzyszenie przeznacza cały swój dochód na działalność statutową, o której mowa w § 7 niniejszego Statutu.

 

§ 26.

Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składają dwaj członkowie Zarządu Stowarzyszenia, w tym Prezes lub Wiceprezes, którzy są również upoważnieni do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia i reprezentowania go na zewnątrz.

 

ROZDZIAŁ VI.

ZMIANA STATUTU STOWARZYSZENIA

 

§ 27.

Uchwałę w sprawie zmiany niniejszego Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.

 

ROZDZIAŁ VII.

ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA

 

§ 28.

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, podjętej większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

 

 

 

Stowarzyszenie „Serdeczni” - Organizacja Pożytku Publicznego

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 135
Tel. (32)384-73-04
KRS: 0000001715

Jesteśmy na: Facebook

BIP

Copyright © 2014 Stowarzyszenie Serdeczni.