Stowarzyszenie Serdeczni

Organizacja Pożytku Publicznego

ŚDS RODO

 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

w ŚDS SERDECZNI

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

·administratorem danych jest Środowiskowy Dom Samopomocy przy Stowarzyszeniu „Serdeczni”, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 135, 42-612 Tarnowskie Góry, tel. 32 384 73 04,

e-mail: sds.tarngory@gmail.com;

·dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 51a.2. oraz na podstawie §8.2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, gdyż wypełniamy obowiązki w dziedzinie prawa pracy/zabezpieczenia społecznego/ochrony socjalnej (art. 9 ust. 2 lit. b RODO); jest to ważny interes publiczny proporcjonalny do wyznaczonego celu (art. 9 ust. 2 lit. g RODO); dane przetwarzamy również w celu promocji i budowania pozytywnego wizerunku Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnowskich Górach, gdyż udzielili Państwo na to zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO);

·wskazane przepisy obligują Państwa do podania danych, jeśli jednak odmówią Państwo, konsekwencją będzie brak możliwości zapewnienia kompleksowej opieki w ŚDS (dotyczy karty informacyjnej); odnośnie udzielanej zgody na udostępnienie wizerunku nie są Państwo zobligowani do podania danych i nie poniosą Państwo żadnych konsekwencji niewyrażenia zgody;

·odbiorcami danych będą firmy dostarczające i utrzymujące systemy informatyczne;

·dane dotyczące karty informacyjnej będziemy przechowywać przez okres wskazany zgodnie z nadaną kategorią archiwalną wskazaną dla danego rodzaju dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla ŚDS / przez 5 lat od roku następującym po zakończeniu pobytu w ŚDS; dane dotyczące zgody na udostępnianie wizerunku będą przechowywane do odwołania zgody;

·zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie,

·przysługują Państwu prawa: żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, które w stosownych przypadkach przepisy mogą ograniczyć, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub inne przepisy RODO;

 

·w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji powyższych praw mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: korzuch@infoic.pl - Adam Korzuch

Stowarzyszenie „Serdeczni” - Organizacja Pożytku Publicznego

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 135
Tel. (32)384-73-04
KRS: 0000001715

Jesteśmy na: Facebook

BIP

Copyright © 2014 Stowarzyszenie Serdeczni.