Stowarzyszenie Serdeczni

Organizacja Pożytku Publicznego

RODO

 

Klauzula informacyjna Stowarzyszenia „Serdeczni” w Tarnowskich Górach


 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Serdeczni” (zwane dalej Stowarzyszeniem), z siedzibą w Tarnowskich Górach 42-612, mieszczące się przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 135.

 2. dane osobowe są przetwarzane przez Stowarzyszenie w celu realizacji zadań statutowych m.in.:

  • pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w wyrównaniu ich szans w społeczeństwie, w szczególności poprzez udzielanie im pomocy rehabilitacyjnej, medycznej oraz innej specjalistycznej – zdrowotnej lub ułatwianie im dostępu do tych usług,

  • ochronę i promocję zdrowia,

  • wspieranie ich nauki, edukacji i wychowania oraz udzielanie pomocy w tych dziedzinach ich rodzinom,

  • rozpowszechnianie wśród tych osób kultury, sztuki i poczucia ochrony dóbr kultury i tradycji oraz rozwój ich uzdolnień artystycznych,

  • upowszechnianie wśród nich krajoznawstwa oraz organizowanie ich wypoczynku,

  • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród tych osób,

  • udzielanie im, i ich rodzinom,pomocy społecznej (socjalno - bytowej),

  • organizowanie działalności charytatywnej na rzecz tych osób,

  • działalność pomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie i finansowo inne organizacje i podmioty, powołane dla realizacji celów w ppkt 1-8,

  • wspieranie rodziny oraz wykonywanie pieczy zastępczej, jak i działalność w zakresie pomocy społecznej.

 

 1. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

  • uzasadniony interes Stowarzyszenia polegający na realizacji działalności statutowej – na podstawie art. 6 ust. 1lit f RODO,

  • obowiązek prawny ciążący na Stowarzyszeniu w zakresie dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych i rachunkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,

 2. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w przypadku organizacji wydarzeń wymagających zawarcia umowy ubezpieczenia – ubezpieczyciele,

 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do zrealizowania celów statutowych. Jeżeli dane osobowe będą konieczne do dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów rachunkowych, dane te w tym zakresie będą przechowywane przez Stowarzyszenie tak długo jak długo będzie istniał prawny obowiązek Stowarzyszenia do posiadania dokumentu tych zdarzeń,

 4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

 5. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości członkostwa w Stowarzyszeniu lub brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie.


 

Klauzula informacyjna na dzień 25.05.2018 r.

 

Stowarzyszenie „Serdeczni” - Organizacja Pożytku Publicznego

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 135
Tel. (32)384-73-04
KRS: 0000001715

Jesteśmy na: Facebook

BIP

Copyright © 2014 Stowarzyszenie Serdeczni.