Stowarzyszenie Serdeczni

Organizacja Pożytku Publicznego

Projekty

 

 "Serdeczni Razem" - projekt realizowany w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs

 

 

 

 

Lider Projektu: Stowarzyszenie Serdeczni z siedzibą w Tarnowskich Góra

Partner Projektu: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie

 

Realizacja projektu skierowana jest do Środowiska lokalnego z terenu OSI Tarnowskie Góry w szczególności osób niepełnosprawnych, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i chorobami psychicznymi, biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, oraz ich otoczenia zamieszkujących w szczególności 4 podobszary

Tarnowskich Gór tj. Podobszar A Śródmieście–Centrum, Podobszar B Stare Tarnowice, Podobszar C Sowice, Podobszar D Strzybnica - obszary te zostały przewidziane do wsparcia w Miejskim Programie Rewitalizacji na lata 2016 – 2022.

 

 

Cel główny projektu:

 

Celem głównym jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej Społeczności lokalnej zgromadzonej wokół Stowarzyszenia Serdeczni w Tarnowskich Górach, w skład których wchodzą osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenie tych osób. Projekt obejmie wsparciem 40 osób z niepełnosprawnościami (18K/22M) w wieku 18-64 lat nieaktywnych zawodowo i 40 osób (24K/16M) z najbliższego otoczenia ON (osoby spełniające przesłankę wykluczenia). Dodatkowo wsparcie skierowane zostanie do 80 osób z dalszego otoczenia ON w skład których wchodzą sąsiedzi ON, nieaktywni członkowie społ. lokalnej, lokalni "liderzy" Wszystkie te grupy tworzą kategorialne środowisko lokalne zgrupowane wokół Stowarzyszenia Serdeczni w Tarnowskich Górach. Cel zostanie osiągnięty do 30.09.2022 roku. Cel główny jest spójny z właściwym celem szczegółowym RPO WSL.

 

Planowane efekty:

 

Liczba środowisk objętych programem aktywności lokalnej - 19

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 80

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 40

 

Wartość projektu: 825 163,13 zł

 

w tym wkład Funduszy Europejskich: 701 388,66 zł. 

 

"Czas na nowe otwarcie" - projekt realizowany w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs

 

Lider Projektu: Stowarzyszenie Serdeczni z siedzibą w Tarnowskich Góra

Partner Projektu: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie

 

Cel główny projektu:

Aktywizacja społeczno - zawodowa 42 nieaktywnych zawodowo Osób Niepełnosprawnych (15 K i 27 M) w tym min. 21 ONI (8K i 13M) z powiatów tarnogórskiego poprzez realizację kompleksowego programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, ukierunkowanego na zmniejszenie wykluczenia społecznego, zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zwiększania szans na zatrudnienie. Cel główny projektu jest spójny z właściwym celem szczegółowym RPO WSL.

 

Planowane efekty:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu minimum 35%

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu minimum 24%.

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po

opuszczeniu programu minimum 17%

 

Wartość projektu: 1 022 833,00 zł

w tym wkład Funduszy Europejskich: 869 408,05 zł.

Stowarzyszenie „Serdeczni” - Organizacja Pożytku Publicznego

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 135
Tel. (32)384-73-04
KRS: 0000001715

Jesteśmy na: Facebook

BIP

Copyright © 2014 Stowarzyszenie Serdeczni.