Stowarzyszenie Serdeczni

Organizacja Pożytku Publicznego

Projekty

 

 

 

"Serdeczni Razem" - projekt realizowany w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs

 

Cel główny projektu:

 

 

Celem głównym jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej Społeczności Lokalnej z terenu miasta Tarnowskie Góry, w skład których wchodzą osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznej oraz otoczenie tych osób. Projekt obejmie wsparciem 40 osób z niepełnosprawnościami (18K/22M) w wieku 18-64 lat nieaktywnych zawodowo i 40 osób (24K/16M) z najbliższego otoczenia ON (osoby spełniające przesłankę wykluczenia). Dodatkowo wsparcie skierowane zostanie do 80 osób z dalszego otoczenia ON w skład których wchodzą sąsiedzi ON, nieaktywni członkowie społ. lokalnej, lokalni "liderzy" Wszystkie te grupy tworzą kategorialne środowisko lokalne z terenu m. Tarnowskie Góry zgrupowane wokół Stowarzyszenia Serdeczni. Cel zostanie osiągnięty do 30.09.2022 roku. Cel główny jest spójny z właściwym celem szczegółowym RPO WSL.

Planowane efekty:

Liczba środowisk objętych programem aktywności lokalnej - 19 

Liczba osób zagrożownych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 80

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 40

 

Wartość projektu: 825 163,13 zł

w tym wkład Funduszy Europejskich: 783 904,97 zł.

 

 

 

 

Stowarzyszenie „Serdeczni” - Organizacja Pożytku Publicznego

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 135
Tel. (32)384-73-04
KRS: 0000001715

Jesteśmy na: Facebook

Copyright © 2014 Stowarzyszenie Serdeczni.