Stowarzyszenie Serdeczni

Organizacja Pożytku Publicznego

Projekty

 

 

 

"Czas na nowe otwarcie" - projekt realizowany w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs

 

Cel główny projektu:

Aktywizacja społeczno - zawodowa 42 nieaktywnych zawodowo Osób Niepełnosprawnych (15 K i 27 M) w tym min. 21 ONI (8K i 13M) z powiatów tarnogórskiego poprzez realizację kompleksowego programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, ukierunkowanego na zmniejszenie wykluczenia społecznego, zwiększenie aktywnego

uczestnictwa w życiu społecznym i zwiększania szans na zatrudnienie. Cel główny projektu jest spójny z właściwym celem szczegółowym RPO WSL.

 

Planowane efekty:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu minimum 35%

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu minimum 24%.

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po

opuszczeniu programu minimum 17%

 

Wartość projektu: 1 022 833,00 zł

w tym wkład Funduszy Europejskich: 869 408,05 zł.

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie „Serdeczni” - Organizacja Pożytku Publicznego

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 135
Tel. (32)384-73-04
KRS: 0000001715

Jesteśmy na: Facebook

Copyright © 2014 Stowarzyszenie Serdeczni.