Stowarzyszenie Serdeczni

Organizacja Pożytku Publicznego

Deklaracja dostępności ŚDS

 DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Środowiskowy Dom Samopomocy przy Stowarzyszeniu Serdeczni w Tarnowskich Górach zobowiązuje się zapewnić dostępność do informacji na swój temat na stronie internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://www.serdeczni.tgory.eu

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-10-15

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-07-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • niektóre załączniki dodawane będą w formie skanu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data sporządzenia deklaracji: 2021-03-23

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą, której można zgłosić problem jest Anna Kasztelan-Skolik,

adres poczty elektronicznej sds.tarngory@gmail.com

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34/384-73-04.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do

Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 • Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy przy Stowarzyszeniu Serdeczni zlokalizowany jest w Tarnowskich Górach

  przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 135,

 • Dojazd autobusem: przystanek ul. Janasa 3, 64, 80, 143, 135, 142, 191, 614, 780

 • Przed parkingiem budynku znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich.

 • Na parkingu wyznaczono miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych.

 • Cała powierzchnia budynku znajduje się na parterze, co umożliwia swobodne poruszanie się osobom niepełnosprawnym.

 • Budynek posiada 2 wejścia, 1 główne z parkingu i 1 od strony ogrodu.

 • Za drzwiami wejściowymi głównymi, w przedsionku znajduje się dzwonek w celu przywołania pracownika ośrodka, który udziela wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

 • W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dzwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 • Budynek nie posiada pętli indukcyjnej.

 • Do obiektu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprzęż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

 • Sale i korytarze pozbawione są barier architektonicznych.

 • W budynku na 1 sali znajduje się łazienka dla osób niepełnosprawnych z natryskiem oraz na 3 sali toaleta dla osób niepełnosprawnych z osobnym natryskiem.

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, pomieszczenia opisane są w barwach kontrastowych w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Stowarzyszenie „Serdeczni” - Organizacja Pożytku Publicznego

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 135
Tel. (32)384-73-04
KRS: 0000001715

Jesteśmy na: Facebook

BIP

Copyright © 2014 Stowarzyszenie Serdeczni.